Barcelona Cultura

Festivals a Barcelona 2019


Des de l’any 2010, a l’Institut de Cultura de Barcelona recollim algunes dades estadístiques dels festivals de la ciutat. El 2018, però, vam començar a recollir noves variables que ens van permetre ampliar la fotografia d'aquest sector cultural tan ampli (inclou àmbits tan diversos com la música, les arts visuals, les arts escèniques, la literatura o el cinema) i tan actiu a la nostra ciutat.

El fet de disposar de dades homogènies i comparables de dos anys (2018 i 2019) ens ha permès fer una primera anàlisi del sector des de diferents angles, que presentem gràficament en aquest document.

Tot i així som conscients que queda molta feina a fer, i que cal seguir treballant de manera coordinada entre les administracions públiques, per consensuar els indicadors clau d’aquest sector, tan heterogeni i divers.

Alguns dels resultats que es desprenen de l'anàlisi són els següents:

  • A Barcelona el 2019 s’han comptabilitzat 175 festivals, que han aplegat més de 2,6 milions d’assistents.
  • L’àmbit en què se celebren més festivals és la música (29%), i també és aquest l’àmbit el que reuneix un públic més nombrós, arribant gairebé al milió d’assistents.
  • Pel que fa a la dimensió dels festivals, només el 13% superen els 20.000 assistents (la majoria d’arts visuals i de música). Per contra, el 45% dels d’arts escèniques tenen menys de 1.000 assistents.
  • El sistema de recompte de públic més emprat és la venda de tiquets o abonaments. En general, un 52% dels festivals usen aquest sistema, que també és majoritari sigui quina sigui la dimensió de l’esdeveniment.
  • Si creuem el sistema de recompte amb l’àmbit, es detecta que en arts visuals i en literatura és més freqüent el recompte manual (és a dir, aproximat) del públic. En aquests àmbits els festivals acostumen a ser gratuïts i per tant no hi ha venda de tiquets.
  • En quant a l’antiguitat (analitzada a través del nombre d’edicions) gairebé la meitat dels festivals tenen entre 3 i 9 edicions, i el 45% fa 10 o més anys que existeixen.
  • Pel que fa a la distribució sobre el territori, 1 de cada 3 festivals se celebren al districte de Ciutat Vella. En menor volum, els districtes de l’Eixample, Sant Martí i Sants-Montjuïc, acullen una part significativa d’esdeveniments, mentre que l’activitat a Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts i Horta-Guinardó és gairebé testimonial.
  • Una primera anàlisi del gènere en la direcció dels festivals mostra una distribució d’aquesta variable força equitativa. El 35% estan dirigits per dones (totalment o majoritària), el 35% tenen una direcció paritària, i el 30% restant els dirigeixen principalment homes.
  • Ara bé, si s’analitza el gènere en la direcció segons l’àmbit temàtic, s’hi troben algunes diferències rellevants: els festivals d'arts escèniques i d'arts visuals estan dirigits majoritàriament per dones, i els de música i multidisciplinaris, per homes.
  • També hi ha diferències importants en la direcció dels festivals segons la seva dimensió: el 56% dels festivals de més de 20.000 assistents són dirigits majoritàriament per homes. Aquesta tendència s’accentua en els festivals de més de 50.000 assistents: el 69% té una direcció amb majoria d’homes.