Barcelona Cultura

Òmnibus municipal: hàbits culturals i museus més visitats pels barcelonins


Us presentem una síntesi dels resultats de l’onada d’abril de 2015 de l’Òmnibus municipal (l’enquesta trimestral d’opinió de l’Ajuntament de Barcelona) amb dades sobre els hàbits de consum cultural dels barcelonins. Entre d’altres qüestions s’ha demanat als enquestats per l’assistència a activitats culturals durant els darrers sis mesos (cinema, teatre, museus, concerts, etc.) i pel nom dels museus que han visitat (en el cas que ho hagin fet).

L’Òmnibus municipal és una enquesta telefònica que es realitza a una mostra de 1.000 persones majors de 16 anys residents a la ciutat de Barcelona. El procediment de mostreig és aleatori estratificat i l’error mostral és de ± 3,1 % per al conjunt de la mostra.

Hàbits culturals dels barcelonins