Barcelona Cultura

Barcelona en dades 2023

En aquest apartat, hi trobareu una bateria d’indicadors amb informació rellevant de cadascun dels sectors de la cultura a la ciutat. És una visió sintètica i, per tant, parcial, de la vida cultural a Barcelona, però és també una eina per a l’anàlisi, l’intercanvi i la discussió.

D’una banda, us oferim algunes dades generals per contextualitzar la realitat cultural de Barcelona en les dimensions i les característiques pròpies d’aquesta ciutat. En aquest sentit, dades com la superfície o la població de la ciutat, el nivell d’estudis, la taxa d’atur o el salari mitjà dels seus habitants són alguns dels indicadors a tenir en compte a l’hora de fer comparatives entre ciutats.

A més de dades de context, aquest apartat també recull diferents indicadors que resumeixen cadascun dels sectors de la cultura, dels quals trobareu més dades en els diferents apartats del web.