Barcelona Cultura

Barcelona en dades 2022

En aquest apartat, hi trobareu una bateria d’indicadors amb informació rellevant de cadascun dels sectors de la cultura a la ciutat. És una visió sintètica i, per tant, parcial, de la vida cultural a Barcelona, però és també una eina per a l’anàlisi, l’intercanvi i la discussió.

D’una banda, us oferim algunes dades generals per contextualitzar la realitat cultural de Barcelona en les dimensions i les característiques pròpies d’aquesta ciutat. En aquest sentit, dades com la superfície o la població de la ciutat, el nivell d’estudis, la taxa d’atur o el salari mitjà dels seus habitants són alguns dels indicadors a tenir en compte a l’hora de fer comparatives entre ciutats.

D’altra banda, a més d’aquestes dades de context, aquest apartat també recull diferents indicadors que resumeixen cadascun dels àmbits de la cultura, alguns dels quals es desenvolupen amb més profunditat en els diferents apartats del web.