Barcelona Cultura
Ocupació i cultura

Per al seguiment de l’ocupació en cultura s’utlitza la xifra de persones afiliades a la Seguretat Social amb els codis CNAE* a 2 dígits següents: 91-Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals, 90-Activitats de creació, artístiques i espectacles, 59-Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió, gravació de so i edició musical, 60-Activitat de programació i emissió de ràdio i televisió, 58-Edició, 63-Serveis d’informació, 73-Publicitat i estudis de mercat, i 18-Arts gràfiques i reproduccions de suport gravats.

*CNAE: Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques.