Barcelona Cultura

Cultura en temps de pandèmia (i III)


Per tancar el seguiment que ha estat fent l’Institut de Cultura sobre el valor de la cultura durant la pandèmia, us presentem les dades de la tercera enquesta feta a través de l’Òmnibus metropolità de Gesop (accés a l'informe).

A la pregunta “Quines activitats culturals l’han ajudat a passar la pandèmia durant la covid-19” (resposta espontània), les activitats que han destacat per sobre d’un 10 % de resposta en alguna de les tres onades han estat les següents:

Com en les onades anteriors, 3 de cada 4 persones consideren que la cultura ha estat bastant o molt important en la seva vida personal durant la pandèmia.

Les persones que li atorguen major importància són les que tenen un nivell d’estudis més alt.